Jak uzyskać licencję spedytorską?

Home / Blog / Jak uzyskać licencję spedytorską?

Prowadzenie działalności polegającej na pośrednictwie przy przewozie towarów w zakresie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji od starosty. Jest ona niezbędna do tego, aby pracować na większą skalę. Co trzeba zrobić, aby ją otrzymać?

Kto może uzyskać licencję spedycyjną? 

Do niedawna prowadzenie działalności spedycyjnej nie było opisane prawnie, jednak środowiska transportowe domagały się stosownej ustawy, która wyeliminowałaby przedsiębiorców stosujących nieuczciwe praktyki, jak zamykanie działalności bez spłaty zobowiązań. W ten sposób w ustawie o transporcie drogowym pojawił się zapis dotyczący licencji na wykonywanie pracy dla spedytora, czyli transportu drogowego w zakresie przewodnictwa i przewozu rzeczy. Mogą się o nią obiegać osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu. Do tego nie może zostać wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Co najmniej jedna z osób zarządzających firmą lub osoba zarządzająca transportem w firmie musi legitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych.

Wymagane dokumenty 

Spedycyjną działalność pośredniczącą można prowadzić tylko wtedy, gdy firma ma udokumentowany majątek lub środki finansowe w wysokości 50 tys. euro. Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się średni kurs waluty ogłoszony przez NBP obowiązujący w roku poprzedzającym rok, w którym dokonywana jest ocena. W celu uzyskania licencji należy złożyć wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej, w którym będzie znajdować się:

  • siedziba firmy lub miejsce zamieszkania,
  • NIP,
  • KRS jeśli jest wymagany,
  • rodzaj i zakres transportu drogowego,
  • czas udzielenia licencji.

Licencję można uzyskać na co najmniej 2 lata i maksymalnie 50 lat. Wpływa to na cenę, jaką trzeba zapłacić. Do 15 lat kwota wynosi 800 zł, od 15 do 30 lat licencja kosztuje 900 zł, a w ostatnim wariancie zapłaci się 1000 zł. Wniosek składany przez pełnomocnika wymaga dodatkowej opłaty skarbowej w wielkości 17 zł. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie”.

Trzeba również dodać kopie certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby, oświadczenie o spełnianiu wymogów dobrej reputacji oraz dokumenty potwierdzające odpowiednią zdolność finansową.

Oczekiwanie na decyzję oraz inne informacje 

Organem uprawnionym do wydania decyzji jest organ samorządu terytorialnego, a więc właściwe starostwo. Na decyzję czeka się nie dłużej niż miesiąc, jednak w niektórych przypadkach czas może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym osoba składająca wniosek będzie powiadomiona. W przypadku pojawienia się braków lub nieścisłości w dokumentach jest co najmniej 7 dni na poprawę od otrzymania wezwania. Natomiast na odwołanie się od decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego wyznaczono 14 dni. Licencja nie uprawnia do wykonywania przewozów drogowych. Nie można jej odstąpić osobom trzecim ani przenieść wynikających z niej praw. Przewoźnik drogowy może zawiesić działalność bez utraty licencji na 12 miesięcy, jednak trzeba o tym powiadomić organ, który ją wydał.